ARAMA
İncirliova Belediyesi

Meclis Kararları

Geri
Meclis Kararları

Belediye meclisinin 02.07.2024 tarih ve 52 nolu kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddeleri ile ilgili; ‘’İmar Komisyonu 02/07/2024 tarihinde toplanmıştır. Aydın İli, İncirliova İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan tapunun 0 ada 5225 parsel numaralı taşınmazlara, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Park Alanı-Yaya Yolu Düzenlemesi ve Regülatör Alanı” amaçlı UİP-091058189 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince değerlendirilerek İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir. ’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.

Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; konunun imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi


Belediye meclisinin 02.07.2024 tarih ve 55 nolu kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddeleri ile ilgili; ‘’Komisyonumuz 03.07.2024 tarihinde Belediye Başkanlığımızın ana hizmet binası meclis toplantı salonunda toplandı. Belediye Meclisimizin 02.07.2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 53037026-841.99 sayılı yazısında belirtilen Ödenek Aktarılması konulu maddesi ile ilgili olarak Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 36. Maddesine istinaden;

1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.

(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur.

(3) Büyükşehir ilçe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

         (4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklı olmakla birlikte;

  1. a) Personel giderleri tertiplerinden,
  2. b) Aktarma yapılmış tertiplerden,
  3. c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden,

ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden,

  1. d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, aktarma yapılamaz.

(5) Projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Personel ödeneklerine ilişkin tertipler arasında aktarma yapılabilir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Fen İşleri Müdürlüğü 06.05. Ekonomik Kodu Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ödeneğinden Ek’li listede bulunan Birim Müdürlüklerindeki Kodlara belirtilen ödeneklerin aktarılması Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Meclisimizin tasviplerine arz olunur.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.

 

Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle,  Fen İşleri Müdürlüğü 06.05. Ekonomik Kodu Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ödeneğinden Ek’li listede bulunan Birim Müdürlüklerindeki Kodlara belirtilen ödeneklerin aktarılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 25.06.2024 tarih ve 19069 sayılı ‘’ Aydın İli, İncirliova İlçesi, Kurtuluş Mahallesine ait tapunun 0 ada 5225 parsel numaralı taşınmaza 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine göre hazırlanan ''Park Alanı-Yaya Yolu Düzenlemesi ve Regülatör Alanı'' amaçlı UİP-091058189 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince yazımızın meclise havalesi hususunda; Gereğini arz ederim.” şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; konunun imar komisyonuna sevkine OYBİRLİĞİ ile karar verildi


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 26.06.2024 tarih ve 19071 sayılı ‘’ 5393 Sayılı Belediye Kanununun "Meclisi Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesi n bendi"  Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek." 5393 sayılı Belediye Kanununun "Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı 81.maddesi "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; Belediye Meclisinin üye tam sayısını salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar Mülki İdare Amirinin onayı ile yürürlüğe girer." şeklindedir. Yukarıda belirtilen kanun maddelerine istinaden Acarlar Mahallesi Hizmet Binasında bulunan Nikâh ve Toplantı salonuna Hakkı EĞE isminin verilmesini konunun Meclis gündemine alınmasını Olur'larınıza arz ederim.” şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

Yapılan görüşme ve işaretle oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden, Acarlar Mahallesi Hizmet Binasında bulunan Nikâh ve Toplantı salonuna merhum ‘’Hakkı EĞE’’ isminin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 27.06.2024 tarih ve 19100 sayılı ‘’ Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına projeler sunulması ve projelerin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projelerde Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkan Yardımcısı Çetin BAYATLI’ nın yetkili kılınması konunun belediye meclis gündemine alınmasını olurlarınıza arz ederim.” şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

 

apılan işaretle oylama neticesinde; Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği tarafından yürütülmekte olan 2024 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 2024 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına projeler sunulması ve projelerin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projelerde Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkan Yardımcısı Çetin BAYATLI’ nın yetkili kılınmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 01.07.2024 tarih ve 19147 sayılı ‘’ Birim Müdürlüklerindeki bazı ödeneklerin yılsonu itibariyle yetmeyeceği Mali Hizmetler Müdürlüğünce tespit edilmiş olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 36. Maddesine istinaden, Fen İşleri Müdürlüğü 06.05. Ekonomik Kodu Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ödeneğinden Ek’li listede bulunan Birim Müdürlüklerindeki Kodlara belirtilen ödeneklerin aktarılması için yazımızın Meclise Havalesini arz ederim;” şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

Yapılan görüşme ve işaretle oylama neticesinde; konunun Plan ve Bütçe komisyonuna sevkine OYBİRLİĞİ ile karar verildi


Belediyemiz Meclis üyeleri Bediha GÜMEL KARASU, Derya OKTAY, Aygül ÖZÇELİK imzalı  “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde  “Toplantılar meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir. Hükmü yer almaktadır.’’ Bu hüküm çerçevesinde İncirliova Belediye Meclis toplantılarının şeffaflık ilkesi gereği kamu yararı gereği sesli ve görüntülü kayıt altına alınması ve kayıtların belediyeden talep edildiğinde talep eden belediye meclis üyeleri ile paylaşılması hakkındaki Önergemizin gündeme alınarak karara bağlanmasını arz ederiz” şeklindeki meclis başkanlığına sunulan önerge meclise okundu. 

                                    Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; 1. Ek gündem maddesi olarak eklenmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediyemiz Meclis üyeleri Yiğit MENDERES, Derya OKTAY, Mehmet GÜLER imzalı ‘’Muhtemel Afet ve Acil durumlara yerinde ve zamanında müdahale etmek, müdahale için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, afet ve acil durumlarda diğer kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmek için gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesinin katılımı ile kurulmuş olan Aydın İli Afet Hizmet Birliğinin üyesi olan İncirliova Belediyesinin Birlik üyeliğinden ayrılmasına ilişkin alınan İncirliova Belediye Meclisinin 14.04.2024 tarih ve 35 sayılı kararının iptal edilmesi hakkındaki Önergemizin gündeme alınarak karara bağlanmasını arz ederiz” şeklindeki meclis başkanlığına sunulan önerge meclise okundu.

                                    Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; 2. Ek gündem maddesi olarak eklenmesine OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.05.2024 tarih ve 18772 sayılı ‘’5393 Sayılı Belediye Kanununun 13.maddesi gereği; Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, Belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve Belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. Belediye Hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Kültürel değerlerin koruması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların, sendikaların sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi gereğince; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) (...)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(1) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Yukarıda belirtilen kanun hükümleri gereği, İlçemizde Kültürel geziler düzenleyerek bu sayede İncirliova vatandaşlarımızın tarih, Kültür ve Sanat gibi değerli bilgilerle tanışmasını sağlamaktır. Kültür gezileri, insanların Genel Kültürlerini geliştirmelerini ve yeni deneyimler yaşamalarına olanak sağlarken, sosyal bir ortam kurarak insanlar arasındaki iletişimide kuvvetlendirir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 13.14 ve 75.maddesine istinaden yukarıda belirtilen hükümler kapsamında İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, Kooperatifler, dernekler işbirliği ile geziler düzenlemek bu doğrultuda projeler gerçekleştirmek için, Belediye başkanı Aytekin KAYA'ya Yetki verilmesini ve Meclis Gündemine alınmasına; Olur’larınıza arz ederim.’’ şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

                                    Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 13. – 14. ve 75. maddelerine istinaden yukarıda belirtilen hükümler kapsamında İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivil Toplum Örgütleri, Kooperatifler ve Dernekler’le işbirliği ile geziler düzenlemek, bu doğrultuda projeler gerçekleştirmek için Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.05.2024 tarih ve 18761 sayılı  ‘’3194 sayılı İmar Kanununun "Kamuya Ait Gayrimenkuller" başlıklı 11 inci maddesi "İmar planlarında; meydan, yol, su yolu, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi
umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri
yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine
ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya
valiliğin teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde
belediyeye; belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı
terkin edilir. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın hâlihazır
kıymeti için takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit olunur." hükmü gereği;
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun Aydın İli İncirliova İlçesi 0 ada 7874 parselde kayıtlı
39.815,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce
düzenlenen İmar Durum Belgesinde "PARK" alanı olarak belirtilmesi sebebiyle söz konusu taşınmazın
3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi hükümlerince İncirliova Belediye Başkanlığı adına terk
(devir) edilmesi işlemleri ilgili Belediye Başkanı Sayın Aytekin Kaya'ya yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim.’’ şeklindeki olur yazıları meclise okundu.

 

                                    Yapılan görüşme ve işaretle oylama sonucunda; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun Aydın İli İncirliova İlçesi 0 ada 7874 parselde kayıtlı, 39.815,00 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen İmar Durum Belgesinde "PARK" alanı olarak belirtilmesi sebebiyle söz konusu taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi hükümlerince İncirliova Belediye Başkanlığı adına terk (devir) edilmesi işlemleri için, Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Kaya'ya yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.