ARAMA
İncirliova Belediyesi

Meclis Kararları

Geri
Meclis Kararları

2024 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısının 2. Birleşimi için üye katılım yoklaması Başkan tarafından yaptırıldı. 1 (bir) Başkan ve 17 (onyedi) meclis üyesinin katıldığı görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince toplantı Başkan tarafından açıldı. Meclis üyeleri Yakup YILMAZ, Şevki CAN, Polat TANRIKULU, Murat ŞAYIK, Murat GÖREN, Mustafa AYTEKİN, Selda ŞEN, Mustafa KAYHANLAR’ın sözlü bildirdiği mazeretleri mecliste yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


Belediye meclisinin 06.02.2024 tarih ve 9 sayılı kararları ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddeleri ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

‘’ İmar Komisyonu 07/02/2024 tarihinde toplanmıştır. Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 17 parsel numaralı taşınmazın 3. Derece Arkeolojik Sit alanı dışında kalan alana ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan UİP-091026195 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyemize sunulmuştur. Alınan karar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023 tarih ve 449 sayılı kararında değerlendirildiğinde ‘‘..İlçe meclis kararında hatalı ifadelerin bulunduğu, planda eksik plan notlarının bulunduğu, pafta gösterimlerinin plan tekniğine uygun olmadığı gerekçeleri ile planın iadesine komisyonumuzca karar verilmiştir.’’ denilmektedir. Yapılan inceleme neticesinde;

-245 ada 17 parsele ilişkin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(BOTAŞ A.Ş.), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Fen İşleri İdaresi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, Teiaş 21. Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın kurum görüşlerinin bulunduğu,

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.09.2022 tarihinde onaylanan Jeolojik etüt kararlarının plan paftasına aktarıldığı,      

-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından 25.01.2024 tarih ve 9866 evrak nolu kurum görüşünde ‘..taşınmazda herhangi bir riskli yapı tespitinin de bulunmadığı tespit edilmiştir.’ denildiği,

-Söz konusu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.03.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile köy yerleşim alan sınırlarının yeniden belirlediği sınırlar içerisinde olduğu,

-Parselin arkeolojik sit alanı dışında kalan toplam yüzölçümü22.162,041 m2 olduğu, 13168,726 m2konut alanı, 1105,616 m2park alanı, 163,278 m2pasif yeşil alan, 1504,49 m2özel anaokulu, 763,29 m2 özel sosyal tesis, 968,304 m2 otopark alanı, 4488,337 m2yollar ve kaldırım kullanımı ayrıldığı,

- Plan notlarında gelişme konut adalarında 400 m2 arsa büyüklüğüne sahip 30 adet müstakil parsel planlandığı, İncirliova İlçesi için 2021 yılı ortalama hane halkı büyüklüğü 3,32 kişi olarak belirtilerek yaklaşık 100 kişilik bir nüfus belirlendiği,      

- Kamuya ayrılan alanların terkin işlemi yapılmadan yapı ruhsatı düzenlenmeyeceği,

- Gelişme konut adalarında minimum ifrazın 400 m2 olduğu,

-1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde konut alanlarında ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe ve arka bahçe mesafeleri 3m, TAKS/KAKS=0,25/0,50 olarak, Sosyal ve teknik alt yapı alanları ise E=0,50 Yençok=7.50 m olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

 

Komisyon Görüşü: İlçemiz Sınırteke Mahallesi 245 ada 17parselde 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı teklifi değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyesine sunulmuş, İncirliova Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091026195 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince değerlendirilerek İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.

Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 


Belediye meclisinin 06.02.2024 tarih ve 10 sayılı kararları ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddeleri ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

‘’ İmar Komisyonu 07/02/2024 tarihinde toplanmıştır. Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 19 parsel ve 246 ada 89 ve 90 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan UİP-091026205 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi vatandaş başvurusu ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyemize sunulmuştur.

Alınan karar Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2023 tarih ve 450 sayılı kararıyla değerlendirildiğinde ‘‘..İlçe meclis kararında hatalı ifadelerin bulunduğu, planda eksik plan notlarının bulunduğu, pafta gösterimlerinin plan tekniğine uygun olmadığı gerekçeleri ile planın iadesine komisyonumuzca karar verilmiştir.’’ denilmektedir. Söz konusu parsellerde belirtilen eksiklerin düzenlenerek tekrar dosyalar hazırlanmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde;

-245 ada 19 parsel, 246 ada 89 ve 90 parsellere ilişkin ADM Elektrik Dağıtım A.Ş., İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD), Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(BOTAŞ A.Ş.), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 21.Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Fen İşleri İdaresi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şefliği, Teiaş 21. Bölge Müdürlüğü, A.B.B. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın kurum görüşlerinin bulunduğu,

-Aydın Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 02.09.2022 tarihinde onaylanan Jeolojik etüt kararlarının plan paftasına aktarıldığı,

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından 25.01.2024 tarih ve 9865 evrak nolu kurum görüşünde ‘..taşınmazda herhangi bir riskli yapı tespitinin de bulunmadığı tespit edilmiştir.’ denildiği,

-Söz konusu parsellerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.03.2017 tarih ve 96 sayılı kararı ile köy yerleşim alan sınırlarının yeniden belirlediği sınırlar içerisinde olduğu,

-Parsellerin toplam yüzölçümlerinin 29.388,539 m2 olduğu, 17.050,957 m2 konut alanı, 701,622 m2 ticaret alanı, 2.104,84 m2 park alanı, 39,7 m2 pasif yeşil alan, 1052,325 m2 Aile Sağlığı Merkezi, 493,431 m2 Belediye Hizmet Alanı, 818,348 m2 otopark alanı, 914,298 m2 özel sosyal tesis, 36 m2 Trafo Alanı, 6213,018 m2 yollar ve kaldırım kullanımı ayrıldığı,

- Plan açıklama raporunda gelişme konut adalarında 400 m2 arsa büyüklüğüne sahip 40 adet müstakil parsel planlandığı, İncirliova İlçesi için 2021 yılı ortalama hane halkı büyüklüğü 3,32 kişi olarak belirtilerek yaklaşık 130 kişilik bir nüfus belirlendiği,  

- Plan notlarında Gelişme konut adalarında minimum ifrazın 400 m2 olduğunun belirtildiği,

-1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde konut alanlarında ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe ve arka bahçe mesafeleri 3m, TAKS/KAKS=0,25/0,50 olarak, Sosyal ve teknik alt yapı alanları ise E=0,50 Yençok=7.50 m olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Komisyon Görüşü: İlçemiz, Sınırteke Mahallesi 245 ada 19 ile 246 ada 89 ve 90 parsellerde konut alanı, belediye hizmet alanı ve sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi değerlendirilmek üzere İncirliova Belediyesine sunulmuş, İncirliova Belediye Meclisi tarafından komisyonumuza havale olunarak incelenmiştir. UİP-091026205 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince değerlendirilerek İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.

Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2024 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı için üye katılım yoklaması Başkan tarafından yaptırıldı. 1 (bir) Başkan ve 20 (yirmi) meclis üyesinin katıldığı görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince toplantı Başkan tarafından açıldı.

Meclis üyeleri Murat ŞAYIK, Murat GÖREN, Mustafa AYTEKİN, Selda ŞEN, Mustafa KAYHANLAR’ın sözlü bildirdiği mazeretleri mecliste yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Önerge veren bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2024 tarih ve 17211 sayılı başkanlık makamına sunulan meclise havaleli yazılarında; ‘’  Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 17 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan, UİP-091026195 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Belediye meclisince  görüşülerek onaylanması hususunda; Gereğini arz ederim.’’ denilmektedir. Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda yapılan işaretle oylama neticesinde; İmar Komisyonuna gönderilmesine  OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2024 tarih ve 17212 sayılı başkanlık makamına sunulan meclise havaleli yazılarında; ‘’  Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 19 parsel ve 246 ada 89 ve 90 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan, UİP-091026205 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Belediye meclisince  görüşülerek onaylanması hususunda; Gereğini arz ederim.’’ denilmektedir. Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda yapılan işaretle oylama neticesinde; İmar Komisyonuna gönderilmesine  OYBİRLİĞİ ile karar verildi


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2024 tarih ve 17212 sayılı başkanlık makamına sunulan meclise havaleli yazılarında; ‘’  Aydın İli, İncirliova İlçesi, Sınırteke Mahallesinde bulunan tapunun 245 ada 19 parsel ve 246 ada 89 ve 90 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisince 15.06.2023 tarih ve 202 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan, UİP-091026205 pin işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Belediye meclisince  görüşülerek onaylanması hususunda; Gereğini arz ederim.’’ denilmektedir. Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda yapılan işaretle oylama neticesinde; İmar Komisyonuna gönderilmesine  OYBİRLİĞİ ile karar verildi


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 01.02.2024 tarih ve 17252 sayılı olur yazılarında ‘’ 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendinde ‘’Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek’’ Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi No:14 adresinde bulunan eğitim atölyesine Merhum Emekli Öğretmen Kemal UYSAL’ ın isminin verilmesi hususunu; Olurlarınıza arz ederim. ” şeklindeki yazıları meclise okundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden, Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi No:14 adresindeki eğitim atölyesine Merhum Emekli Öğretmen Kemal UYSAL’ ın isminin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Başkanlık Makamına sunduğu 01.02.2024 tarih ve 17253 sayılı olur yazılarında ‘’5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendinde ‘’Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek’’ Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığından, İlçemiz İstiklal Mahallesi Mesire ve Piknik alanı adresinde bulunan Deve Güreşi Arenasına merhum Nuri DEVECİ’ nin isminin verilmesi hususunu; Olurlarınıza arz ederim. ” şeklindeki yazıları meclise okundu. Yapılan işaretle oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendine istinaden, İstiklal Mahallesi Mesire ve Piknik alanı adresinde bulunan Deve Güreşi Arenasına merhum Nuri DEVECİ’ nin isminin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2024 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı 2. Birleşimi için üye katılım yoklaması Başkan tarafından yaptırıldı. 1 (bir) Başkan ve 16 (onaltı) meclis üyesinin katıldığı görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince toplantı Başkan tarafından açıldı. Meclis üyeleri Polat TANRIKULU, Engin ERĞUN, Murat ŞAYIK, Selda ŞEN, Bekir KAYKI, Ali ŞİMŞEK, Fatih SUBAŞİ, Murat GÖREN, Bilgehan OĞUZ’ un sözlü bildirdiği mazeretleri mecliste yapılan işaretle oylama neticesinde Mustafa KARAYİĞİT ve Hatice İRİK’ in red oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile kabul edildi. İmar Komisyonundan gelen raporun görüşülmesine geçildi.