ARAMA
İncirliova Belediyesi

Meclis Kararları

Geri
Meclis Kararları

Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 100 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

 ‘’İlçemiz Sandıklı Mahallesi ekte gösterilen sokak boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f(1) bendinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” denilmesinden dolayı ekte belirtilen sokak üzerinde vatandaşın talebi ve gerekçesi göz önüne alınmış olup yerinde inceleme yapıldıktan sonra karara bağlanması, söz konusu alanla ilgili zemin katın ticari olarak kullanılması talebi İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile ERTELENMİŞTİR.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

‘’İncirliova Belediye Meclisi'nin 05/10/2023 tarih 98 karar nolu kararında Şirindere-İstiklal ve Zafer Mahalle Sınırlarının Değişikliğinin onaylanması neticesinde İncirliova Kaymakamlığı tarafından gönderilen görüşte ''İlgi yazınız Kaymakamlığımızca incelenmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun sınır uyuşmazlığı çıkması halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile Kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını bağlar. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır.'' İl ve İlçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında ''5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır.'' hükmü bulunmaktadır. Buna istinaden; onay aşamasında hatalı karara mahal vermemek için İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İstiklal ve Zafer Mahallesi ile Şirindere ve Beyköy Mahallesi için ayrı bir meclis kararı alınması; Şirindere Mahallesine mevkisi bulunan ''Gözpınar Mahallesi'' Efeler ilçesine bağlı olduğundan 5393 sayılı belediye kanununun 7'nci maddesi ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik gereğince ayrıca Valilik Makamına sunulacağından ayrı bir meclis kararı alınarak, uygun görülmesi halinde işlem yapılabileceğinden ilgi yazınız ve ekleri iade edilmiştir.'' denildiğinden;İlçemizde MAKS sisteminde mahallelerin farklı olması nedeniyle AKS'de entegre sorunu oluşturduğundan adres karışıklıklarına neden olacağı göz önüne alındığında, İstiklal ve Zafer Mahalle sınırlarının güncellenerek değişikliğinin onaylanması, İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 102 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

‘’İlçemiz İstiklal Mahallesi 591 sokak ile Çayırlı Caddesi arasında kalan Uğur Mumcu Caddesi boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f(1) bendinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.”denilmesinden dolayı Komisyonumuzca incelenmiş olup; söz konusu caddelerde mevcut durumda herhangi bir binanın bulunmadığı ve mevcut teşekkül edecek herhangi bir ticarethane bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanla ilgili zemin katın ticari olarak kullanılması talebi İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile reddedilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 103 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen ek ödenek verilmesi konulu gündem maddesi ile ilgili;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Komisyonumuz 08.11.2023 tarihinde Belediye Başkanlığımızın ana hizmet binası meclis toplantı salonunda toplandı. Belediye Meclisimizin 07.11.2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Belediye Başkanlığımızın 2023 Mali Yılı Belediye Bütçesine “Ek Ödenek Verilmesi” konulu maddesi ile ilgili Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu;

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve 53037026-841.01.02-15548 sayılı yazısı ile Meclisimize havale edilen Ek Ödenek verilmesi konulu ;

 

 5393 sayılı kanunun “Belediye Bütçesi” başlıklı 61. Maddesi, “Meclisin Görevleri” başlıklı 18 maddesinin (b) bendine istinaden Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Ek Ödenek” başlıklı 37 maddesinde; 

(1) Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir.

(2) Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde ise belediye meclislerince  kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır.

(3) Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur. Denilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak merkezi idare vergi gelir artışı, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ve kredi kullanılarak borçlanma yoluyla finansman öngörülmüş olup; ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçeden tertip açılmayan giderler için bütçeye ihtiyaç olduğundan EK BÜTÇE yapılması şartları hasıl olmuştur. Buna göre ekte sunulan cetvelin onaylanması için kasım ayı meclis gündemine alınmasını olurlarınıza arz ederim.’’şeklindeki yazısının incelenmesi sonucunda;

 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek başlıklı 37 maddesinde; Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” denilmektedir.

 

Belediye Başkanlığımızın 2023 Yılı Mali Yılı Bütçesinde 138.968.800,00 TL gelir bütçesi, 138.968.800,00 TL gider bütçesi öngörülmüş fakat 2023 yılı içerisinde ek ödenek ihtiyacı doğmuştur.         

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak merkezi idare vergi gelir artışı, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ve kredi kullanılarak borçlanma yoluyla finansman öngörülmüş olup; ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan giderler için bütçeye ihtiyaç olduğundan ek bütçe yapılması gerektiği görülmüştür.Gelir ve gider artışlarından dolayı oluşan ödenek yetersizliğinin giderilmesi maksadıyla ekte Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanan Ek Ödenek Tablosunda belirtildiği şekilde toplam 24.150.000,00TL Ek Ödenek (Gelir ve Gider Eklenmesi) verilmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle kabul edilmiştir.’’şeklindeki rapor okundu.

 

Ad okumak suretiyle yapılan açık oylamada komisyondan geldiği şekliyle Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak merkezi idare vergi gelir artışı, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ve kredi kullanılarak borçlanma yoluyla finansman öngörülmüş olup; ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan giderler için bütçeye ihtiyaç olduğundan ek bütçe yapılması gerektiği görülmüştür.Gelir ve gider artışlarından dolayı oluşan ödenek yetersizliğinin giderilmesi maksadıyla ekte Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanan Ek Ödenek Tablosunda belirtildiği şekilde toplam 24.150.000,00TL Ek Ödenek (Gelir ve Gider Eklenmesi) verilmesi meclisçe katılan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 104 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen ek ödenek verilmesi konulu gündem maddesi ile ilgili;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

‘’Plan ve bütçe komisyonumuz 07/11/2023 tarihli belediye meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen 2024 Yılı Gelir Ücret tarifelerini belirlemek için 08/11/2023 tarihinde saat 14:00’de belediye hizmet binasında toplandı. Ekli listedeki 2024 Yılı Gelir Ücret Tarifelerinin uygunluğuna toplantıya katılan komisyon üyelerince OYBİRLİĞİYLE karar verilerek belediye meclisine havale edilmesi uygun görülmüştür.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, Ekli listedeki 2024 Yılı Gelir Ücret Tarifelerinin komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 107 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

‘’Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen mülkiyeti belediyemize ait İncirliova Sandıklı Mahallesi 158 ada 15 parselde bulunan 9743,15m2 yüzölçümlü taşınmazın 6183 Sayılı Kanunun geçici 8.maddesine istinaden ilgili kanun gereği satış işleminin komisyonumuzca görüşülmesi sonucu;

6183 Sayılı Kanunun geçici 8.maddesi’’31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanuna tâbi faaliyeti devam eden kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık, mülkiyeti bu idarelere ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlarından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile  29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

Bu idarelerin satın alınan taşınmazlarının tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen değerine eşit tutarda Devlete ait olan ve bu Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.’’şeklindedir. Belediyemiz mülkiyetindeki İncirliova Sandıklı Mahallesi 158 ada 15 parsel 9743,15m2 tarla niteliğindeki taşınmazın 6183 Sayılı Kanunun geçici 8.maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanununun (e) bendine istinaden belediyemiz adına doğmuş ve doğacak olan borçlarımızdan mahsup edilmek üzere merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerine mezarlık, cami, lojman, bölgelerinin ayrıldıktan sonra satış/devir yapılmasına ilgili iş ve işlemler için belediye başkanı Aytekin KAYA’ ya ve kararın uygulanması için belediye encümenine yetki verilmesini içme suyu ve çocuk parkının değerlendirilmesi komisyonumuza OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.’’  şeklindeki rapor Meclise okundu. Meclisçe yapılan görüşmeler sonucunda;Yapılan işaretle oylama neticesinde, Belediyemiz mülkiyetindeki İncirliova Sandıklı Mahallesi 158 ada 15 parsel 9743,15m2 tarla niteliğindeki taşınmazın 6183 Sayılı Kanunun geçici 8.maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanununun (e) bendine istinaden belediyemiz adına doğmuş ve doğacak olan borçlarımızdan mahsup edilmek üzere merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerine satış/devir yapılmasına ilgili iş ve işlemler için belediye başkanı Aytekin KAYA’ ya ve kararın uygulanması için belediye encümenine yetki verilmesine  OYÇOKLUĞU ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 108 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

‘’Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen Acarlar Mahallesi 0 ada 55 parsel ve 0 ada 718 parsel Hazineye ait taşınmaz mallar hakkındaki konunun incelenmesi sonucu; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ‘’Satış bedelinin ödenmesi, satış bedelinden pay verilmesi, belediyelere devir başlıklı ‘’başlıklı 5.maddesi‘’Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. (Ek cümle:4/7/2019-7181/17 md.) Bu maddenin onbirinci fıkrası kapsamında Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında, yapı ve tesis bedeli yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin yüzde beşi olarak hesaplanır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır ve satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir. (Ek cümle: 8/4/2022-7394/15 md.) Bu kapsamda 6306 sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda da bu fıkra hükümleri uygulanır. ’şeklindedir.

 

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun5.maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereği hazineye ait Acarlar Mahallesi 0 ada 55 parsel ve 0 ada 718 parselin belediyemize devir iş ve işlemlerini gerçekleştirmek üzere belediye başkanı Aytekin Kaya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine komisyonumuzca OYBİRLİĞİ İLE karar verilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 109 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

‘’Meclisimizin 07/11/2023 tarihli toplantısında komisyonlarımıza havale gündem maddesinde; Aydın İli, İncirliova İlçesi, Tapunun İncirliova Mahallesi, 0 ada 9771 parsel 7108,28 m² olup, 309/50042 (43,89 m²) hissesi Belediyemize aittir. Diğer Hissedarların Maliye Hazinesi 49733/500 pay 7064,39 m2 olduğu görüldü. Belirtilen taşınmaz imar planı içerisinde lise alanı olarak kalmakla birlikte belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek konumda olmaması ve söz konusu parsele ilişkin yatırım projesinin olmadığı, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.11.2023 tarih ve 88671976 sayılı yazılarında Anaokulu yapılmak üzere 5 yıl süre ile tahsis edilmesi görüldüğünden; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e bendi 75/d bendi gereği belediyemiz mülkiyetindeki İncirliova Mahallesi, 0 ada 9771 parsel 309/50042 (43,89 m²) hissenin diğer Anaokulu yapılmak üzere İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne beş yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine; Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 110 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

İMAR KOMİSYON RAPORU

‘’İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi boyunca devam eden konut kullanımına ayrılan parsellerin, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin f(1) bendinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” denilmesinden dolayı ekte belirtilen Tire caddesi üzerinde mevcut durumları yerinde inceleme yapıldıktan sonra karara bağlanması, söz konusu alanla ilgili zemin katın ticari olarak kullanılması talebi İmar Komisyonu toplantısına katılanlar tarafından OYBİRLİĞİ ile ERTELENMİŞTİR.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 


Belediye meclisinin 07.11.2023 tarih ve 111 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen gündem maddesi ile ilgili;

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

‘’ Meclisimizin 07/11/2023 tarihli toplantısında komisyonlarımıza havale gündem maddesinde; Aydın İli,İncirliova İlçesi, Tapunun İncirliova Mahallesi,yukarı mevki  0 ada 9773 parsel 195.46 m² olup,183/9773 (3,66 m²) hissesi Belediyemize aittir.Diğer Hissedarlar; 15659433680 T.C Nolu İbrahim TAYFUN9590/9773 pay 191,80m2 olduğu görüldü. Komisyonumuzca yapılan dosya incelemesinde 15659433680 T.C Nolu  İbrahim TAYFUN’un belediye hisse miktarını satın almak için 31.10.2023 tarihli dilekçe ile başvurduğu anlaşılmıştır. Belirtilen taşınmaz imar planı içerisinde bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmakla birlikte belediyemiz tarafından değerlendirilebilecek konumda olmaması ve söz konusu parsele ilişkin yatırım projesinin olmadı görüldüğünden; 3194 sayılı yasanın 17. maddesine göre belediyemiz mülkiyetindeki incirliova Mahallesi, yukarı mevki  0 ada 9773 parsel 183/9773 (3,66 m²)hissenin diğer tapu maliki 15659433680 T.C Nolu  İbrahim TAYFUN’a arsa satış komisyonumuz tarafından bedel takdiri suretiyle  satılmasına; Komisyonumuzca oybirliğiyle KABULÜNE karar verilmiştir.’’ şeklindeki rapor Meclise okundu.Yapılan işaretle oylama neticesinde, komisyondan geldiği şekliyle uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.